| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

OZV č.1/2004 o místních poplatcích

Obec Kubova Huť

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004

o místních poplatcích

 

 

Zastupitelstvo obce Kubova Huť vydává dne 1. 7. 2004 podle ust. § 14, odst.2 zákona

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10,písm.d) a § 84, ods. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

 

 

Část I.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

1) Obec Kubova Huť vybírá tyto místní poplatky

         

a)      poplatek ze psů

b)     poplatek z lázeňský nebo rekreační poby

c)      poplatek za užívání veřejného prostranství

d)     poplatek z ubytovací kapacity

e)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

 

 

Část II.

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

Poplatek se platí ze psů  starších tří měsíců.

 

Čl. 3

Poplatník

 

1)      Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoby, která je držitelem psa a má trvalý pobyt    nebo sídlo na území obce.

2)      Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.

 

 

 

3)      Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích (osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 1).

 

 

Čl. 4

Sazby poplatku

 

1)      Poplatek ze psů činí ročně :                 za prvního psa za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

a)   rodinný dům                                   50,-Kč                         75,-Kč

b)      za psa,jeho vlastníkem

je poživatel invalidního,

starobního,vdovského nebo

vdoveckého důchodu,který

je jediným zdrojem příjmu anebo

poživatel sirotčího důchodu                           0 Kč                            40,- Kč

 

Pozn. K odst. b)

O jediný zdroj příjmu nepůjde, má-li důchodce ještě jiný příjem než tento důchod,např. příjem z nájmu, pobírá dividendy, podíly na zisku z titulu členství v obch. společnosti, pobírá dva důchody souběžně apod. O jediný zdroj příjmu se také nejedná, pokud důchodce-držitel psa-bydlí ve společné domácnosti s výdělečně činnou osobou, která tohoto poplatníka uplatňuje u daně z příjmu jako vyživovanou osobu. Skutečnost, že se jedná v případě invalidního, starobního a vdovského a vdoveckého důchodu o jediný zdroj příjmu, lze doložit formou písemného čestného prohlášení.

 

2)      Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů sloužící Městské policii a Policii ČR a speciálně

Cvičených záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušná osvědčení. Nárok na osvobození je nutno doložit příslušnými doklady.

 

 

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.

2)      Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný :

 

1)      Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek do 28. 2. běžného roku.

2)      Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

 

 

Část III.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Čl. 7

 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

 

 

Čl. 8

 

1)      Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat měsíčně, nejpozději do 15.dnů po uplynutí každého měsíce a ve stejném termínu jej odvést na účet obecního úřadu.

2)      Ubytovatel je podle zákona o místních poplatcích povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9

Sazba poplatku a jeho splatnost

 

1)      Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu

2)      Poplatek neplatí podle zákona o místních poplatcích 3):

 

 

a)      osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci.

b)     Osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

3)      Poplatek z lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou

dobu pobytu.

 

Část IV.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 10

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění staveních nebo reklamních zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl 4).

 

Čl. 11

Veřejné prostranství

 

1)      Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).

2)      Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

 

Čl. 12

Poplatník

 

1)      Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.

2)      Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.

 

 

 

 

Čl. 13

Sazby poplatku

 

1)      Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtverečný užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den :

a)      za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejnám účelům (je-li prodej uskutečňován přímo ze stojícího auta či přívěsu, je toto považováno z stánek a úplata se vypočte dle zastavěných užívaných m2

Ø      za každý i započatý m2 užívané plochy …….      10,-Kč/den

 

b)  za užívání veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho

                             druhu :

Ø      za každý i započatý m2 reklamní plochy …….  10,-Kč/den

              

2)      Poplatek se neplatí podle zákona o místních poplatcích z akcí pořádaných na

veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen

      a) na charitativní a veřejně prospěšné účely 6).

b)      akce u kterých je obec pořadatelem nebo spolupořadatelem

c)      krátkodobé skládky zřízené nejvýše do 24 hod.

 

   3) Poplatek neplatí vlastníci soukromých pozemků s charakterem veřejného

                prostranství.

 

Čl. 14

Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

 

1)      Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

2)      Poplatek je splatný

         a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů - nejpozději v den

          kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato

         b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů : do 15-ti dnů ode

                       dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Část V.

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 15

 

Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

 

 

Čl. 16

 

1)      Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

2)      Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl. 8, odst. 2 této obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.

 

Čl. 17

Sazba poplatku a jeho splatnost

 

 

1)      Sazba poplatku činí   2,-  Kč za každé  vvužité  lůžko a den.

2)      Poplatek je splatný měsíčně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého měsíce.

3)      Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 7).

 

 

 

Část VI.

Ustanovení společná a závěrečná

 

Čl. 18

 

1)      Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle Čl. 18 této obecně závazné vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.

2)      Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.

3)      Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

4)      K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

 

 

 

Čl. 19

Sankce

 

1)      Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem,  takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

2)      Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu zvláštního zákona 8).

 

 

 

Čl. 20

 

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 10), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

 

Čl. 21

 

1)      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č 7/2002 o místních poplatcích ze dne 7. 8. 2002.

2)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2004.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

1)       § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 

2)       § 3, odst. 4 zákona

 

3)       § 3, odst. 2 zákona

 

4)       § 4, odst. 1 zákona

 

5)       §  34 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

6)       § 4, odst. 1 a 3 zákona

 

7)       § 7, odst. 2 zákona

 

8)       zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

…………………………….                                        …………………………………….

Místostarosta                                                                            starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne ………………………………

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ