| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ze dne 9.3.2005

                                                                                                                   Č.2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 9.3.2005

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo:

 

   ( 1 )  návrh správy NP a CHKO Šumava na vyhlášení přírodní rezervace Hornovltavické  pastviny ZO má tyto připomínky:

-   dopracovat plán péče tak,aby nedocházelo v budoucnu ke změně charakteru chráněné lokality (druhové složení,pokryvnost)

-   trasa naučné stezky by měla být vedena tak,aby umožnila propojení značené trasy KČT a stávající místní komunikaci v obci.

-   požadujeme zachování možnosti napájení plánované retenční nádrže na p.p.326/1 z Kubohutˇského potoka /7pro/

   ( 2 ) odměny neuvolněným zastupitelům dle nař.vlády č.37/2003 Sb. ve výši :

-   starosta 7580,-Kč

-   místostarosta 6230,-Kč

-   předsedové výboru 720,-Kč

-   členové ZO 220,-Kč

a jejich zveřejnění na úřední desce /7pro/

   ( 3 ) příspěvek na slavnostní otevření rozhledny na Boubíně ve výši 20 000,-Kč/4pro,2proti,1 se zdržel/

   ( 4 ) zprávu kontrolního výboru k placení místních poplatků v roce 2004 a ukládá KO zprávu dopracovat ve spolupráci s paní účetní /7pro/

   ( 5 ) a pověřuje pana Berana a pana Čtvrtníka  zpracováním analýzy možných úspor vodního hospodářství v obce /7pro/

  

Zastupitelstvo obce přijalo:

  

   ( 1 )  návrh rozpočetu na rok 2005 na straně příjmů 2,374 tis.a výdajů2,374 tis./7pro/.

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo :

 

       ( 1 ) prodat pozemek č.p.66/9 o výměře 57m2 za cenu 5,-Kč/m2 panu Jiřímu Březovskému /7pro/

 

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 10.3.2005

Č.j.7/05

Svěšeno: 25.3.2005

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ