USNESENÍ ZO 30.10.2019 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 30.10.2019

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 30.10.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 30.10.2019

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo :

1) ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled na rok 2022-2023 /6pro/

2) ZO bylo seznámeno s výsledkem benefičního koncertu ….až na vrcholky hor.....

3) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.8/2019dle přílohy.

4) ZO projednalo a schválilo odpisový plán na rok 2020 a plán inventur na rok 2019 a pověřuje KV provést inventarizaci majetku k datu 31.12.2019 a stanovilo členy inventarizační komise:předseda: p. Čtvrtník ,členové p. Strnad a p. Bělohlavová /6pro/

5) ZO ukládá FV připravit koncept návrhu rozpočtu na rok 2020 do 15.11.2019/6 pro/

6) ZO projednalo a schválilo smlouvu mezi obcí Kubova Hut´a firmou Služby obce Kubova Hut´s.r.o. spol., a to prodej rolby Prinoth T4S 200.000,-Kč a rolby Prinoth TC 150.000,-Kč za celkovou cenu 350.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy./ 6 pro/

7)ZO nesouhlasí se stavbou sjezdu z p.č.32/15 na p.č.32/12 v k.ú. Kubova Hut´ dle předložené PD (připojení plánované stavby RD na p.č. 32/15) /6pro/

8) ZO nesouhlasí s vybudováním výše uvedeného sjezdu z p.č. 32/15 na p.č. 32/12 v k.ú. Kubova Hut´ na pozemku p.č. 32/12, vše k.ú. Kubova Huť (vlastnictví obce Kubova Hut´) /6pro/

9)ZO obce Kubova Hut´schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,-Kč obci Lenora./ 6pro/    Vyvěšeno dne :1.11.2019

č.j.

Svěšeno dne : 16.11.2019….................................................. ................................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ