USNESENÍ ZO 4.5.2018 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO 4.5.2018

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO 4.5.2018

č.31

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUBOVA HUŤ

ze dne 4.5.2018

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

  1) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.2,3/2018 dle přílohy.

  2)Zastupitelstvo obce Kubova Huť rozhodlo v souladu s §6 odst.5 písm. a)zákona č.183/2006 Sb.,o územního plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů(dále je „stavební zákon“),o pořízení změny č.1 územního plánu Kubova Hut´ve zkráceném postupu podle §55 a až §55c stavebního zákona s obsahem uvedeným v rozhodnutí krajského úřadu v Českých Budějovicích vydaného opatřením obecné povahy ze dne 9.12.2016 č.j.KUJCK 154220/2016včetně souladu s aktualizovanými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Vybrané části území obce mohou obsahovat prvky regulačního plánu s souladu s ust. 43 odst.2 stavebního zákona.

  3)Zastupitelstvo obce schvaluje podle §6 odst.6 písm. b)zákona č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,aby pořizovatelem změny č.1 územního plánu Kubova Hut´ byl MěÚ Vimperk,odbor výstavby a územního plánování a současně určuje zastupitele Ing. Zbyňka Kloseho, starostu obce,pro výkon funkce spolupráce s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace /4pro,1 se zdržel -p.Frček/

  Příloha : kopie stanoviska KÚ Jč kraje(SEA) a Správa NPŠ .

  ÚP bude zpracovávat pro obec Kubova Hut´ Ing.Arch.Boček /4pro,1 se zdržel -p.Frček/

  4) Nakládání s majetkem obce Kubova Hut´: ZO ukládá p. Vykydalovi připravit a vyhlásit a) výběrové řízení na podnájem restaurace Pod sjezdovkou č.p. 53, b) VŘ pro prostory půjčovny lyží. ZO souhlasí s dodatkem k nájemní smlouvě,kdy Služby obce Kubova Hut´s.r.o. budou nájemcem i té části objektu č.p. 53, kde je umístěna půjčovna lyží. VŘ bude vyhlášeno do 11.5.2018 /5pro/

  p. Beran přišel 18:33 hodin

  5)ZO projednalo a schválilo závěrečný účet, FIN 2-12 obce Kubova Hut´ za rok 2017,zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 a přehled dotací za rok 2017 s výrokem- bez výhrad /6pro/.

  6)ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´ k 31.12.2017 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy /6 pro -p.Klose, p.Strnad,p. Matějka , p.Beran p.Vykydal a p. Frček/

  7)pan Vykydal informoval zastupitele o hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´s.r.o

  8) ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/670/2018 na akci :“Vodovod Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů“ ZO jmenuje komisi pro posuzování nabídek : člen : Zbyněk Klose,Vladimír Vykydal a Jan Beran náhradník : Aleš Strnadd,Jaroslav Matějka a Zdeněk Frček /6pro/ ZO ukládá starostovi zajistit alespoň tři cenové nabídky na tuto akci /6pro/

  9)ZO schvaluje jako pověřence pro nakládání O.D. v rámci GDPR p. Jiřího Fastnera Horní Vltavice. ZO projednalo a schválilo Organizační řád obecního úřadu Kubova Hut´a Spisový a skartační řád obce Kubova Hut´dle přílohy /6pro/.

  Vyvěšeno dne :.9.5.2018

č.j.

Svěšeno dne : 24.5.2018….................................................. ................................................

starosta místostarostaOriginál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ