USNESENÍ ZO ZE DNE 19.5.2017 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 19.5.2017

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 19.5.2017

 

Č.24

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 19.5.2017

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2,3,4 / 2017 dle příloh


p.Frček navrhuje, aby každé rozpočtové opatření, které má v pravomoci schválit starosta obce bylo starostou podepsáno dnem kdy nabylo účinnosti a na nejbližším ZO seznámil zastupitele s danými rozpočtovými změnami .V daném textu uvést kdo schválil a kdy a začernit text“na zasedání dne“./6pro/


ZO bylo seznámeno na svém jednání s chybou dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kubova Hut´za rok 2016.Náprava byla provedena uveřejněním na profilu zadavatele, kdy byl zveřejněn dodatek č.1 ke smlouvě o dílo prodloužení vodovodního řadu v obci Kubova Hut. ZO s tímto napravením souhlasí /6pro/

Výše uvedeným dodatkem byla původní cena snížena.


ZO projednalo žádost subjektu Linka bezpečí, z.s. o finanční příspěvek a vzhledem k možnostem rozpočtu obce Kubova Hut´ se rozhodla nepřispět v tomto aktuálním roce /6pro/


ZO projednalo a schválilo závěrečný účet, FIN 2-12 obce Kubova Hut´ za rok 2016,zprávu o výsledku hospodaření za rok 2016 a přehled dotací za rok 2016 s výrokem- bez výhrad /6pro/


ZO byla předložena zpráva FV k účetní závěrce. FV provedl kontrolu podkladů a došel k závěru ,že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetní jednotky/p.Beran, p.Bělohlav a p. Frček/ .


ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´ k 31.12.2016 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy /6 pro -p.Klose, p.Strnad,p. Matějka , p.Beran a p. Čtvrtník p. Frček/


ZO projednalo účast obce Kubova Hut´ na projektu „Česko-německý projekt ZLATÁ STEZKA“ a do akce chce zařadit za obec Kubova Hut´tyto body:

-oprava tarasu podél trasy „ZLATÉ STEZKY“

- rozkládací mobilní stan

-zřízení odpočinkového místa a zastřešeného posezení a několik laviček a stolů /6pro/


ZO projednalo žádost + dodatek pí. Götzové ze dne 10.a12.5.2017. Dopravní značka zmíněná v žádosti byla umístěna na původním místě. ZO bere text příspěvku na vědomí ./6pro/

ZO rozhodlo odprodat část pozemku p.č.385/4 v k.ú. Kubova Hut´ o výměře 109 m2 za cenu 15,-Kč/m2 dle geometrického plánu č.236-270/2016 dle žádosti p. Staňkovi. ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady s tímto prodejem spojené bude hradit kupující./6pro/


Oprava usnesení č. 23/2017 v bodě 3) počet hlasů bude 5pro,1 se zdržel /místo 6 pro,1 se zdržel/Vyvěšeno dne :26.5.2017

č.j.

Svěšeno dne : 11.6.2017.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ