USNESENÍ ZO ZE DNE 22.2.2017 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 22.2.2017

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 22.2.2017

 

Č.23

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

ze dne 22.2.2017

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


1) ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č.13/2016 a 1/2017dle přílohy. /6pro/

  1. ZO bylo seznámeno se smlouvami s LČR s.p. a s pí. Ichovou k LA, a také s dohodou o provozování LA.

    Dále bylo seznámeno se smlouvou s firmou E-On Distribuce č. smlouvy 1040011825/005/smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB/ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy/6pro/

3)ZO revokuje část v usnesení č.20 ze dne 1.11.2016 ve věci firmy Snowtech s.r.o.:

usnesení znělo -„ZO ukládá starostovi pokračovat v jednání o projektové dokumentaci pro územní řízení na lanovou dráhu s firmou SNOWTECH s.r.o. s tím,že před podpisem smlouvy musí být smluvně vypořádány majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům/5pro ,1 se zdržel p. Frček/.“

nové usnesení -ZO a pověřuje starostu podepsat smlouvu s firmou Snowtech s.r.o. bez podmínky mít vypořádány majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům /5pro,1 proti p. Frček požaduje vyjádření majitelů pozemků /


ZO rozhodlo a schválilo nakládání s majetkem obce dle §39 odst.1 zákona 128/2000 Sb. prodej pozemku p.č. 385/4 v k.ú. Kubova Hut´ dle geometrického plánu č.239-270/2016 /6pro/


ZO rozhodlo akceptovat nabídku p. Jiřího Formánka - Eurosystém na dodání oken do kiosku /6pro/

ZO rozhodlo pořídit změnu č.1 ÚP Kubova Hut´. ZO pověřuje starostu jako pověřeného zastupitele zahájením úkonů v této věci./6pro/.


Vyvěšeno dne : 24.2.2017

č.j.

Svěšeno dne : 11.3.2017


.................................................. ................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ