UENESENÍ ZO ZE DNE 13.5.2016 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 13.5.2016

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 13.5.2016

 

Č.16

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 13.5.2016

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


1)ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením 4/2016 dle příloh

2)ZO rozhodlo pronajmout restaurace společnosti Služby Obce Kubova Hut´s.r.o..

Výše nájemného mezi obcí a společností Služby Obce Kubova Hut´je stanovena na 10.000,-Kč na měsíc bez dalších služeb.

ZO ukládá jednateli p. Vykydalovi uzavřít podnájemní smlouvy na pronájem restaurací:

- I. Restaurace pod sjezdovkou č.p.53 s panem Batlinerem

-II. Restaurace kiosek č.p.58 v pořadí 1)s paní Hebkou

  2) s panem PhDr.Petrem Dítkem

  3) s paní K.Jandíkou a p.Janstou /5pro,1 proti p.Frček/

  komentář k dobu č.2 : - p. Frček: není to právně v pořádku.

  - p. Klose -starosta žádá o konkrétní upřesnění toho co není v pořádku.

  3)ZO rozhodlo a schválilo nakládání s majektem obce dle § 39,odstavec 1 zákona 128/2000 Sb.,parcela p.č. 72/10 o výměře 560 m2 a p.p.č.54/4 o výměře 126 m2 vše v k.ú. Kubova Hut´dle geometrického plánu 229-17/2015 /5pro a 1 se zdržel p.Frček/

  4)ZO rozhodlo směnit pozemky s paní Lenkou Kopaničákovou bytem č.p.10 Kubova Hut´

  p.p.č.54/8 o výměře 43m2 za pozemek p.p.č.72/11 o výměře 46m2 v k.ú. Kubova Hut´dle geometrického plánu 229-17/2015. /6pro/

  5)ZO schvaluje podmínky výběrového řízení pro akci „Prodloužení vodovodního řádu v obci Kubova Hut´“pro firmu GPL-INVEST s.r.o. Strakonice.

  ZO jmenovalo komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na tuto veřejnou zakázku ve složení :

 • p.Klose náhradník p.Strnad

 • p.Vykydal // p.Beran

 • p.Frček // p.Čtvrtník

  ZO ukládá starostovi pracovat v součinnosti s f.GPL-INVEST s.r.o. pro danou akci.

  ZO pověřuje starostu podpisem dotační smlouvy s Jihočeským krajem - SDO/OEZI/369/2016 reg.č.434-02-025/16 /6pro/

  6)ZO ukládá starostovi zajistit tři cenové nabídky pro úpravu veřejného prostranství kolem nádraží,OÚ a křižovatky u menhirů /5pro a 1 se zdržel p.Frček/

  Pan Frček navrhuje nechat provést nezávislý audit službám Obce Kubova Hut´s.r.o./6pro/

  ZO pověřuje p.Frčka zpracovat zadání pro audit/rozsah/ a oslovit tři firmy pro získání cenových nabídek do 30.5.2016 /6pro/


Vyvěšeno dne : 18.5.2016

č.j.

Svěšeno dne : 3.6.2016


.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ