USNESENÍ ZO ZE DNE 9.10.2015 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 9.10.2015

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 9.10.2015

 

Č.10

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 9.10.2015

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


p.Frček a p. Čtvrtník nepředložili ZO do dnešního dne pokyny k úpravě dle §54 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., k ÚP Kubova Huť.

Vyjádření p. Frčka : pokyny k úpravě k vydání ÚP jsou vydávány obcí. Jako celek nám nebyl v dostatečné době předložen upravený ÚP k jednání dne 25.9.2015.ÚP měl být upraven dle připomínek dle veřejného projednání dle zákona o obcích. Myslím, že i podle stavebního zákona v kapitole územní plánování.


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


Materiál k projednání zastupitelstva obce Kubova Huť na jeho zasedání dne 9.10.2015

Předkládá:

MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování (pořizovatel územně plánovací dokumentace)

Popis projednávaného materiálu:

Zastupitelstvo obce Kubova Huť rozhodlo dne 01.08.2012 usnesením č. 3 o pořízení nového územního plánu Kubova Huť.

Usnesením č. 4 ze dne 05.06.2013 schválilo zastupitelstvo obce zadání návrhu ÚP. Na základě tohoto usnesení byl vypracován návrh územně plánovací dokumentace, který byl zpracován a projednán v souladu s ustanovením § 50 až 52 stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Veřejné projednání se konalo dne 31.7. 2014 a po úpravě návrhu se konalo opakované veřejné projednání dne 26.05.2015. O podaných námitkách bylo rozhodnuto 12.09.2014 usnesením č. 30 a opakovaně dne 08.07.2015 usnesením č. 8

Příloha :

  1. návrh ÚP Kubova Huť (územně plánovací dokumentace)

  2. opatření obecné povahy č. 1/2015

  3. návrh veřejné vyhlášky pro zveřejnění dle správního řádu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kubova Huť, jako věcné příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“),

  1. bere na vědomí dokumentaci návrhu ÚP Kubova Huť

  2. konstatuje, že návrh ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje, se stanovisky dotčených orgánů a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 16.05.2014 pod čj. KUJCK 30113/2014/OREG ani se stanoviskem krajského úřadu ze dne 12.08.2015 čj. KUJCK 61746/2015/OREG

  3. schválení návrhu ÚP Kubova Huť


Zastupitelstvo obce Kubova Huť, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, územní plán Kubova Huť.

a dále:

  1. ukládá

Ing. Zbyňkovi Klosemu starostovi obce Kubova Huť zajistit

  1. prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP Kubova Huť, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

  2. zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu Kubova Huť


hlasování : 6 pro p.Klose,p. Matějka,p. Strnad,p. Čvrtník a p. Beran

1 proti p. Frček usnesení schváleno
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9/2015 dle přílohy /7pro/


ZO pověřuje starostu provádět rozpočtové opatření do výše 500 tis. Kč a s výsledkem seznámit zastupitele na nejbližším zasedání /6pro,1 se zdržel p.Klose/


p. Vykydal informoval ZO o výsledku hospodaření společnosti Služby obce Kubova Hut´ s.r.o.


ZO projednalo žádost společnosti Centrum české historie o.p.s. Praha 6 , o příspěvek a spolupráci při realizaci pamětní desky.ZO rozhodlo tuto akci nepodpořit v Praze./7pro/


ZO rozhodlo nakládat s majetkem obce dle §39, odst.1 zákona č.128/2000 Sb. záměr pronájem restaurace na stavební p.č.73/1 a 73/2 v k.ú. Kubova Hut´/7pro/


ZO prodlužuje termín vypracování návrhu požárního řádu do 30.11.2015

ZO prodlužuje kontrolu MP za 7/2015 FV do 30.11.2015 /7pro/Vyvěšeno dne :13.10.2015

č.j.

Svěšeno dne : 28.10.2015.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ