UENESENÍ ZO ZE DNE 25.9.2015 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 25.9.2015

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 25.9.2015

 

Č.9

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 25.9.2015

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:


Materiál k projednání zastupitelstvu obce Kubova Huť na jeho zasedání dne 25.9.2015

Předkládá:

MěÚ Vimperk, odbor výstavby a územního plánování (pořizovatel územně plánovací dokumentace)

Popis projednávaného materiálu:

Zastupitelstvo obce Kubova Huť rozhodlo dne 01. 08.2012 usnesením č. 3 o pořízení nového územního plánu Kubova Huť.

Usnesením č. 4 ze dne 05.06.2013 schválilo zastupitelstvo obce zadání návrhu ÚP. Na základě tohoto usnesení byl vypracován návrh územně plánovací dokumentace, který byl zpracován a projednán v souladu s ustanovením § 50 až 52 stavebního zákona a vyhlášky č. 500/2006 Sb. Veřejné projednání se konalo dne 31.7. 2014 a po úpravě návrhu se konalo opakované veřejné projednání dne 26.05.2015. O podaných námitkách bylo rozhodnuto 12 .09.2014 usnesením č. 30 a opakovaně dne 08. 07.2015 usnesením č. 8

Příloha :

  1. návrh ÚP Kubova Huť (územně plánovací dokumentace)

  2. opatření obecné povahy č. 1/2015

  3. návrh veřejné vyhlášky pro zveřejnění dle správního řádu

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Kubova Huť, jako věcné příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 pism. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“),

  1. bere na vědomí dokumentaci návrhu ÚP Kubova Huť

  2. konstatuje, že návrh ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ani s vydanou územně plánovací dokumentací ZÚR Jč kraje, se stanovisky dotčených orgánů a není v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 16. 05.2014 pod čj KUJCK 30113/2014/OREG ani se stanoviskem krajského úřadu ze dne 12. 08.2015 čj. KUJCK 61746/2015/OREG

  3. schválení návrhu ÚP Kubova Huť


Zastupitelstvo obce Kubova Huť, jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 pism. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje vydat v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, územní plán Kubova Huť.

a dále:

  1. ukládá

Ing Zbyňkovi Klosemu starostovi obce Kubova Huť zajistit

  1. prostřednictvím pořizovatele vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP Kubova Huť, opatřené záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

  2. zveřejněni způsobem umožňující dálkový přístup údaje o územním plánu Kubova Huť


hlasování : 3 pro p.Klose,p. Matějka a p. Strnad

1 se zdržel p. Čtvrtník

1 proti p. Frček usnesení neschváleno


ZO ukládá p. Čtvrtníkovi a p. Frčkovi vypracovat a předložit ZO do 9.10.2015 kdy bude jednání ZO pokyny k úpravě dle §54 odst. 3 zákona 183/2006 Sb. k ÚP Kubova Huť. /4 pro, 1 se zdržel p. Frček/


ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č.7/2015 a č.8/2015dle příloh /4pro,1 se zdržel p.Frček/


ZO ukládá p.Frčkovi zajistit a dostatečně informavat občany obce Kubova Hut´o tom,že ve dnech od 9.10.do 11.10.2015 bude u obecního úřadu umístěn velkoobjemový kontejner/4pro,1 se zdržel p.Frček/


ZO rozhodlo uhradit smluvenou částku firmě KMPG s.r.o. Za zpracování studie: „Ski areál Kubova Huť – Výchozí studie finanční a obchodní proveditelnosti“. /4pro, 1 proti p. Frček/


ZO bylo seznámeno se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy podle §1785 a násl. §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen „OZ“) mezi firmou GNOSIS, spol. s.r.o. a Obcí Kubova Huť. ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. /5 pro/


ZO bylo seznámeno a souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Amber Hotels, s.r.o. a Obcí Kubova Huť za jedorázovou náhradu ve výši 100,- Kč. ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. /5 pro/


ZO bylo seznámeno a souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1015C15/32 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad a Obcí Kubova Huť. ZO souhlasí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. /5 pro/


ZO bylo seznámeno a souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1016C15/32 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad a Obcí Kubova Huť. ZO souhalsí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. /5 pro/Vyvěšeno dne :2.10.2015

č.j.

Svěšeno dne : 17.10.2015.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ