UENESENÍ ZO ZE DNE 8.7.2015 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 8.7.2015

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 8.7.2015

 

Č.8

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 8.7.2015


Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :


Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

 1. Rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek uplatněných při opakovaném

veřejnému projednání návrhu územního plánu Kubova Huť


  Zastupitelstvo obce Kubova Huť

I. bere na vědomí

  uplatněné námitky a připomínky při opakovaném veřejném projednání dle materiálu „Územní plán Kubova Huť – vyhodnocení námitek a připomínek po opakovaném veřejném projednání“, značka VÚP 13222/15-ŠEB-4584/12-326.1-152 ze dne 24. 6. 2015, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu;

  II. rozhodlo o námitkách takto

  Ad A1) námitka p. Zdeňka Frčka se zamítá v rozsahu

  - požadavku na navýšení max. počtu objektů na ploše S-07 na 8,

  - nesouhlasu s vyjádřením, že pro řešení přemostění silnice I/4, kvůli prodloužení lyžařského areálu, není třeba vyjádření EIA,

  a námitce se vyhovuje v rozsahu požadavku

  - řešit rozdělení plochy S-07 na 4 díly s možností max. celkového zastavění cca 315 m2,

  - zdůvodnění nesmyslného počtu obyvatel v odůvodnění v bodu (120), kde je chybně uvedeno, že „celkový počet obyvatel 276 ve stávajících rodinných a bytových domech“,

  Ad A2) námitka MUDr. Jaroslavy Brázdové se zamítá v celém rozsahu,

  Ad A3) námitka Ing. Libora a Mgr. Larisy Bezděkových se zamítá v rozsahu

  - vypustit podmínku zpracování regulačního plánu pro plochu S-07,

  a námitce se vyhovuje v rozsahu požadavku

  - rozdělit plochu S-07 na 4 díly s možností max. celkového zastavění cca 315 m2,

  Ad A4) námitce Ředitelství silnice a dálnic ČR se vyhovuje v celém rozsahu;

  III. rozhodlo o vypořádání připomínek takto

  Ad B) připomínka Ministerstva dopravy je akceptována v plném rozsahu, text výroku na str. 25 je doplněn přesně dle požadavku této připomínky;  IV. ukládá

  starostovi obce, prostřednictvím pořizovatele, učinit všechny potřebné kroky k vydání nového územního plánu v co nejbližším termínu. /4pro,2 se zdrželi/


ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č.5/2015 a č.6/2015dle příloh /6pro/


ZO bylo seznámeno s hospodařením společnosti Služby obce Kubova Hut´


ZO projednalo a schválilo v souladu s par.39, odstavec 1) zákona č.128/2000 Sb.záměr nakládat s majektem obce Kubova Hut´ tj. směna pozemku a nákup - dle GP 227-29-2015 , směna části p.č.187/12 označené jako díl „a“ o výměře 24 m2, dále nákup p.č.53/1 o výměře 109 m2 ,p.č.53/2 o výměře 37m2 ,p.č.53/3 o výměře 42 m2, z pozemku p. č. 187/18 oddělený díl „b“ o výměře 17 m2, dále nově vzniklé pozemky p. č. 187/28 o výměře 12 m2 a p. č. 187/29 o výměře 43 m2. /6pro/


ZO na základě žádosti souhlasí se zřízením přístupového bodu sítě elektronických komunikací na p.č.st.103 za cenu 500,-Kč/rok. /6pro/


ZO projednalo žádost p.Bartošíka s použitím znaku obce Kubova Hut´a souhlasí s umístěním znaku na šátkové mapy /6pro/


ZO ukládá provést KV kontrolu usnesení za období 1-6 /2015 do 31.8.2015 /6pro/


ZO ukládá FV ve spolupráci s KV kontrolu evidenci ubytovaných a plateb místních poplatků ubytovateli za období červenec 2015 do 30.9.2015/6pro/Vyvěšeno dne : 10.7.2015

č.j.

Svěšeno dne : 26.7.2015

.................................................... …...................................................

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ