OZV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Č.2/2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

OZV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Č.2/2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

OZV veřejného pořádku č.2/2006

Obec Kubova Huť

 

Obecně závazná vyhláška  č.  2/ 2006

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 

 

Zastupitelstvo obce Kubova Huť se na svém zasedání dne 10.4.2006 usneslo vydat na základě § 10 písmeno a), c), d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona o obcích,  tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

                       

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou  bezpečnosti, zdraví  a majetku

 

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je :

 

a)      nabízení sexuální služby, spočívající v podání ústní, zvukové, písemné nebo obrazové informace o možnosti poskytování této služby,

b)      poskytování sexuálních služeb,

c)      žebrání, kterým se pro účely této obecně závazné vyhlášky rozumí požadování finančních či jiných darů pro vlastní prospěch.

 

 

Čl. 2

 

Činnosti uvedené v  Čl. 1 je možno vykonávat pouze na těchto veřejných prostranstvích :

a)      křižovatka silnice I. třídy E 4 s Kubohuťskou a Hraniční cestou,

b)      křižovatka silnice I. třídy E 4 s místní komunikací k čistírně odpadních vod a k Rekrea centru Boubín.

 

 

Čl. 3

Vymezení veřejných plakátovacích ploch

 

(1)    Jako veřejné plakátovací plochy jsou určeny dřevěné neprosklené tabule na objektu Pizerie Adria a deska v prostoru „pod hříbkem“ na křižovatce místních komunikací. Umísťování informačních materiálů na tyto plochy není zpoplatněno. Zasklené informační tabule umístěné na Pizzerii Adria a v prostoru“pod hříbkem“ slouží výhradně jako úřední desky obce.

(2)    Umísťování plakátovacích, reklamních ploch a směrových reklamních tabulí na pozemcích a objektech ve vlastnictví obce je možné pouze se souhlasem obce.

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

Sankce

 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat podle zvláštních zákonů.

 

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.4.2006.

 

           

 

 

 

 

           

…………………………                         …………………………

Ing. Zbyněk Klose                        Karel Hrůša

starosta                        místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:2.3.2006

Sejmuto z úřední desky dne:17.3.2006

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ