OZV ODPADY Č.3/2006 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

OZV ODPADY Č.3/2006

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

OZV odpady č.3/2006

Obec Kubova Huť

 

 

 Obecně závazná vyhláška č.3/2006 

 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

 

Zastupitelstvo obce Kubova Huť se na svém zasedání dne 10.4. 2006 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

            Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně  nakládání s odpadem stavebním. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen „fyzická osoba“).

 

 

Čl. 2

Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem

 

(1)     Fyzické osoby jsou podle zákona o odpadech povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.

(2)     Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.¹

_________________

¹)  § 17 odst. 6 zákona o odpadech

  

(3)     Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou fyzickým osobám k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :

 

a)      sběrné nádoby (popelnice 110) sloužící  k ukládání zbytkového směsného odpadu po vytřídění (tj. např. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady, nevratné obaly apod.);

b)      kontejnery na tříděný odpad – papír, barevné a bílé sklo, plasty (PET lahve), umístěné na veřejném prostranství;

c)      vozidlo přistavované (nejméně 2x ročně v předem určeném termínu) pověřenou firmou ke svozu nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu (jako např. olejové filtry, olověné akumulátory, výbojky, zářivky, znečištěné textilie, staré nátěrové hmoty, obalový materiál znečištěný, odpadní oleje, televizory, lednice, elektrospotřebiče apod.);

d)      velkoobjemové kontejnery sloužící k odkládání velkoobjemového odpadu z domácností  (např. některý nábytek, staré koberce a lina, nádoby z PVC, pneu a další odpad, který nelze vytřídit k dalšímu zpracování); tyto kontejnery jsou přistavovány podle potřeby, nejméně 1x za rok, v termínech zveřejněných na úřední desce obce minimálně 7 dní předem;

e)      velkoobjemový kontejner sloužící k odkládání tzv. železného šrotu, přistavovaný 1x ročně v termínu zveřejněném na úřední desce obce minimálně 7 dní předem;

f)        odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích, určené pouze pro drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích.

 

(4)     Do nádob a zařízení uvedených v odst. (3) nemohou být ukládány jiné odpady než pro které jsou určeny. Odpady nemohou být ukládány ani mimo určené nádoby. Uživatelé nádob zajišťují pořádek a čistotu v okolí nádob. Popelnice lze na veřejné prostranství umístit pouze dočasně za účelem svozu odpadu, a to od 18,00 hodin dne předcházejícího určenému dnu svozu do 18,00 hodin v den svozu.

 

(5)     Stavební odpad bude ukládán na náklady fyzické nebo právnické osoby, při jejíž činnosti vzniknul, do kontejnerů osoby oprávněné k nakládání se stavebním odpadem a vyvezen na řízenou skládku. Tím se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky nebo jiným způsobem.

 

 

Čl. 3

 Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle obecně závazných právních předpisů (zákona o přestupcích, zákona o odpadech).

 

 

 

Čl. 4

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s komunálním a stavebním odpadem provádějí členové zastupitelstva obce a pověření pracovníci obecního úřadu.

 

 

Čl. 5

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne  12.5. 2006.

 

 

 

Ing. Zbyněk Klose                                                   Karel Hrůša

starosta obce Kubova Hut                                    místostarosta obce Kubova Hut                                                      

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:12.5.2006

Sejmuto dne:27.5.2006

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ