UENESENÍ ZO ZE DNE 26.3.2014 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

UENESENÍ ZO ZE DNE 26.3.2014

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Uenesení ZO ze dne 26.3.2014

 

Č.26

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 26.3.2014

Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno:( 1) s rozpočtovým opatřením č.11/2013 a 1. a 2. /2014 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy /6pro/

ZO ukládá pí.Frühaufové pro schválení účetní závěrky připravit na příští ZO následující podklady/rozvahu,výkaz zisků a ztrát,přílohu,inventarizační zprávu a zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013/6pro/


p. Vykydal informoval o zimní sezóně 2013/2014


KV a FV předložil zprávy z kontrol v roce 2013


ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na SFŽP “svážíme bioodpad z obce Kubova Hut´“,

ZO souhlasí s tím ,aby žádost zpracovla firma pana Ing.Davida Plíštila/6pro/


ZO projednalo e-mail pí.Götzové s tím.že jednotlivé body byly zodpovězeny. Paní Götzová souhlasí s ústním vysvětlením./6pro/


Dne 15.11.2013 p.Bartošek požádal o prodej pozemků sousedících s nemovitostí č.p.7 .

K žádosti předložil plánek , na kterém jsou vyznačeny části pozemků p.č.41/1 s čísly 1 až 7. Nezbytně požaduje odprodat pozemky označené 1 až 4 ,které bezprostředně navazují na pracelu p.č. 77 a operné zdi p.č.43/5 v k.ú. Kubova Hut´. Pan Bartošek žádá o vyjádření ZO a současně žádá o to,aby ZO vyšlo vstříc jeho žádosti.

Na základě žádosti ZO rozhodlo nakládat s majetkem p.č.41/1 obce Kubova Hut´dle přílohy/6pro/……………………………………. ……………………….……..

starosta místostarostaVyvěšeno :31.3.2014

Č.j.

Svěšeno: 15.4.2014

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ