USNESENÍ ZO ZE DNE 17.12.2010 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 17.12.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 17.12.2010

                                                                                                               Č.3

                         USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 17.12.2010

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

   ( 1 ) a schválilo zprávu o  inventuře majetku Obce Kubova Hut´ ,kterou přednesl předseda pan Karel Hrůša./5pro/

 

   ( 2) a schválilo 4.rozpočtové opatření v roce 2010 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/5pro/

 

   ( 3 ) a pověřuje starostu provést 5. rozpočtové opatření v roce 2010 a s výsledkem seznámit zastupitele na nejbližším příštím jednání /5pro/

 

   ( 4) a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2011 v bodech

          -obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce a obecního úřadu

          -obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

          -obec hradí mimořádné výdaje schválené ZO /5pro/

 

   ( 5) a schválilo smlouvu o úvěru č.0232310200658 s KB a.s na předfinancování projektu „Bílá zlatá stezka k vytvoření nabídky zimních sportů“ ve výši 220 000,-EUR/5pro/

 

 ( 6 ) a schválilo smlouvu o úvěru č.0232310200659 s KB a.s na předfinancování projektu „Bílá zlatá stezka k vytvoření nabídky zimních sportů“ ve výši 5 000 000,-Kč/5pro/

 

   ( 7) žádost pana Michálka Milana o odprodej pozemku Obce Kubova Hut´navazujícího na p.č.137/26 v k.ú. Kubova Hut´.ZO nesouhlasí s prodejem pozemku /5pro/

 

   ( 8 ) a rozhodlo požádat o dotaci POV Jihočeského kraje na akci „Oprava sociálního zázemí“ .ZO ukládá starostovi připravit žádost./5pro/

 

   ( 9 ) a schválilo příspěvek na Policii ČR v roce 2011 ve výši 25.000,-Kč /5pro/

 

   ( 10 ) a schvaluje organizační a finanční spoluúčast na společném projektu Sdružení „Údržba veřejných prostor v rámci Mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko-III.etapa“,podávaném se žádostí o dataci POV na rok 2011 ve výši 1 mil.Kč /70% celkových nákladů./5pro/

 

ZO ukládá panu Vykydalovi počínaje lednem 2011 připravit vždy ke konci měsíce soupis příjmů a výdajů.Soupis bude předkládat předsedovi FV panu Matějkovi/5pro/

 

ZO ukládá panu Vykydalovi připravit systém provozu vodovodu a kanalizací v obci Kubova Hut´od 1.1.2011 /5pro/

 

 

 

 

 

  

 

       …………………………………….                                                                                                                                                                        ……………………….……..

starosta                                                                                                              místostarosta                                                   

 

 

Vyvěšeno :21.12.2010

Č.j.

Svěšeno:     6.1.2011

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ