USNESENÍ ZO ZE DNE 21.7.2010 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 21.7.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 21.7.2010

                                                                                                                Č.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 21.7.2010

 

 

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

 

 

 

 

 ( 1 )  a schválilo závěrečný účet Obce Kubova Hut´za rok 2009 , zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2009 a přehled dotací za rok 2009 s výrokem bez výhrad /6pro/

 

 ( 2 ) a schválilo 1.rozpočtové opatření v roce 2010 proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/6pro/

 

     ( 3 ) a schválilo „Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek“ výběrové komise ve věci veřejné zakázky „Obnova místních komunikací poškozených povodní a přívalovými srážkami v roce 2009-Kubova Hut´ „a pověřuje starostu jednat s vítězem VŘ  firmou JIHOSPOL,Jihočeská obchodní a stavební spol. Strakonice o konkrétních podmínkách realizace zakázky./6pro/

 

     ( 4 )  a souhlasí s rozdělením projektu „Bílá zlatá stezka“ do jednotlivých položek dle návrhu pro výběrové řízení /6pro/

 

     ( 5 )  a schválilo předloženou smlouvu o dílo č.22/2010 mezi  RRA Šumava o.p.s. Stachy a Obcí Kubova Hut´o zabezpečení výběrového řízení v rámci projektu „ BZS „/6pro/

 ZO ukládá členům ZO předložit případné návrhy na zhotovitele jednotlivých prací pro projekt „ BZS“ do 28.7.2010 písemně na OÚ /6pro/

 

     ( 6 ) žádost manželů Melounových o prodej parcely p.č.374/2 o výměře 88m2 v k.ú. Kubova Hut´ a souhlasí s prodejem za cenu 10,-Kč /m2 . ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy s nabyvatelem pozemku /6pro/

 

    ( 7 ) a schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu s firmou E-ON  Distribuce a.s.k p.č.KN 72/1,71/1,66/12,63/1 k.ú. Kubova Hut´/6pro/

 

    ( 8 )   a schválilo závěrečný účet RRA Šumava za rok 2009, zprávu o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2009 a přehled dotací za rok 2009 – bez výhrad /6pro

 

    ( 9 ) a ukládá starostovi, aby vyzval  podání nabídek na akci „  Oprava  kapličky „ firmy JIHOSPOL a.s,Lesostavby a.s. a Jostra s.r.o. /6 pro/    

 

    ( 10 ) a souhlasí s převodem nájemních smluv na Služby Obce Kubova Hut´s.r.o. v rozsahu : Restaurace pod sjezdovkou,půjčovna lyží,garáž,Kiosek –restaurace na vyhlídce /6pro/

                                                               

 

 

 

 

 

 

   

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :23.7.2010

 Č.j.

Svěšeno:     

 

 

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ