USNESNÍ ZO ZE DNE 16.12.2009 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESNÍ ZO ZE DNE 16.12.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesní ZO ze dne 16.12.2009

                                                                                                                Č.32

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUŤ

konaného dne 16.12.2009

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

 

 

Zastupitelstvo obce projednalo :

 

   ( 1 )  a schválilo vodné a stočné na rok 2010 ve výši 45.88 Kč bez DPH /7pro/

   ( 2 ) a schválilo 4.rozpočtové opatření v roce 2009 ve výši 89.500,-Kč proti navrhovanému rozpočtu dle přílohy/7pro/

   ( 3 ) a pověřuje starostu provést 5.rozpočtové opatření v roce 2009 a s výsledkem seznámit zastupitele na příštím jednání./7pro/

   ( 4 ) a schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010 v bodech

-       obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz obce a obecního úřadu

-       obec hradí závazky vyplývající z už uzavřených smluv

-       obec hradí mimořádné výdaje schválené ZO /7pro/

       ( 5 ) a vyhlašuje záměr nakládat s majetkem obce  - p.p.č.174 v k.ú. Kubova Hut´ /7pro/

       ( 6) a vyhlašuje záměr nakládat s majetkem obce -  lyžařský vlek na p. p.č.72/1,78,80,186/1 v k.ú.      

              Kubova Hut´,rolba PRINOTH TC,skútr LYNX 6900 a příslušenství /7pro/

       ( 7) a rozhodlo vypovědět společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. Boženy Němcové 12/2,České

            Budějovice 370 80,IČ60071371,“Smlouvu o nájmu za účelem správy a provozu veřejného vodovodu,

             kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Kubova Hut´“k datu 31.12.2010/7pro/

        (8) a schválilo organizační a finanční spoluúčast na realizaci projektu Mikroregionu Horní Vltava –Boubínsko

              „Údržba veřejných prostor v rámci Miroregionu Horní Vltava –Boubínsko –II etapa“./7pro/

        ( 9 ) a schválilo dohodu o provozování lyžařského areálu mezi firmou Služby Obce Kubova Hut´ s.r.o. a SKI

               Klubem Strakonice.ZO pověřuje podpisem dohody jednatele společnosti p. Vykydala a starostu Obce

                Kubova Hut´./7pro/

ZO ukládá provést inventarizaci majetku Obce do konce roku k 31.12.2009. ZO jmenuje členy komise ve složení

p.Hrůša,p.Čtvrtník a p. Frček /7pro/

 

ZO ukládá FV připravit koncept návrhu rozpočtu Obce Kubova Hut´na rok 2010 do 15.1.2010./7pro/

 

ZO ukládá starostovi připravit návrh novely vyhlášky č.1/2004 o místních poplatcích,který vyjme z povinnosti platit poplatky z ubytovací kapacity v zařízeních /tzv.ubytovnách/,které slouží k přechodnému ubytování pracovníků fyzických a právnických osob,které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření./7pro/

 

ZO uděluje plnou moc Advokátní kanceláři Korbel,Tuháček a Partneři s.r.o. k zaslání dopisů Obci Horní Vltavice

a LČR s.p. /7pro/

                                                                    

   

 

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno :18.12.2009

Č.j.

Svěšeno:     

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ