USNESENÍ ZO ZE DNE 4.3.2009 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZO ZE DNE 4.3.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení ZO ze dne 4.3.2009

                                                                                                                Č.25

Usnesení z jednání zastupitelstva obce

konaného dne 4.3.2009

 

                             Zastupitelstvo obce přijalo toto usnesení :

 

Zastupitelstvo obce projednalo

 

 

 

(1)   a schválilo vyrovnaný  rozpočet  na rok 2009 ve výši 2,518400,-Kč dle přílohy /4pro,1se zdržel/

 

( 2 ) možnosti rekonstrukce kiosku a ukládá starostovi získat nabídku  minimálně od třechfirem na opravu dle projektové dokumentace zpracované ing. Vyskočilem /5pro/

(3) zřízení CZECHPOINTU na OÚ a souhlasí se zřízením (5pro)

 

(4) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k přípojce NN na p.č. 66/12,71/1,72/1 a 63/1v k.ú. Kubova Hut´a pověřuje starostu uzavřít smlouvu s E-ON Distribuce a.s.(5pro)

 

(5) žádost pí.Tůmové o odložení nájemného za kiosek a souhlasí .(3pro,2 se zdrželi)

 ZO ukládá v této souvislosti  starostovi zajistit zpřesnění splátkového kalendáře (5pro)

 

(6) informaci k prodeji pozemku od SŽDC a pověřuje starostu dalším jednáním (5pro)

 

ZO projednalo ukládá předsedovi KV doplnit plán práce na rok 2009 do jednotlivých měsíců a předsedovi FV připravit návrh činností do 11.3.2009 (5pro)

 

    

 

 

 

 

          

…………………………………….             ……………………….……..

      starosta                                                  místostarosta                                                  

 

 

Vyvěšeno : 6.3.2009

Č.j.

Svěšeno:21.3.2009

Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům obce i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ