OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KUBOVA HUT´ VODNÉ A STOČNÉ | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KUBOVA HUT´ VODNÉ A STOČNÉ

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Obecně závazná vyhláška obce Kubova Hut´ vodné a stočné

OBEC KUBOVA HUŤ


Zastupitelstvo obce Kubova Huť

Obecně závazná vyhláška obce Kubova Huť

kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce Kubova Huť se na svém zasedání dne …25.5.2023….. usnesením č.…8/3. usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě

Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce stanoví úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.1)

Čl. 2

Stanovení druhu pevné složky

Pevná složka vodného a stočného se stanoví podle kapacity vodoměru [§ 32 odst. 1 písm. a)] vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

Podpis Podpis

Bc.Jan Beran Ing.Zbyněk Klose

místostarosta starosta obce

Vyvěšeno dne :31.5.2023

Svěšeno dne: 15.6.2023

Účinnost dne : 16.6.2023

Pozn. pro obec: Do Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů se vkládá elektronická verze vyhlášky, kdy je místo podpisu za jménem a příjmením uvedena doložka v. r.

Upozornění: Obec má ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, povinnost po obdržení vyrozumění ze strany Ministerstva vnitra zveřejnit na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů oznámení o vyhlášení vyhlášky ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.1) § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ