USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.4.2022 | OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 6.4.2022

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení zastupitelstva 6.4.2022

č.29


USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

KUBOVA HUT´

KONANÉHO DNE 06.04.2022

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo :


  1. ZO projednalo a schválilo „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Vimperk“ /5pro/

  2. ZO bylo seznámeno s RZ č.1/2022 dle přílohy /5pro/

  3. ZO projednalo a schválilo závěrečný účet, FIN 2-12 obce Kubova Hut´ za rok 2021,zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021 ,přehled dotací za rok 2021 a přílohu k závěrečnému účtu firmy Služby obce Kubova Hut´spol. s.r.o s výrokem- bez výhrad /5pro/.

  4. ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 30.4.2022. Obec Kubova Hut´se zavázala ,že bude dodržovat vnitřní směrnici obce o zadávání veřejných zakázkách./5pro/

  5. ZO schválilo účetní závěrku obce Kubova Hut´ k 31.12.2021 na základě protokolu o schválení účetní závěrky dle přílohy /5 pro -p.Klose, p.Hrůša, p. Beran,p.Vykydal a p. Frühauf/

  6. ZO projednalo a schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Kubova Hut´ do roku 2025 /5pro/

  7. ZO projednalo a schválilo smlouvu č.1190400325 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR sídlo: Kaplanova 1931/1 Praha 11 a obcí Kubova Hut´ na akci :„Obec Kubova Hut´- intenzifikace ČOV“ //5pro/

  8. ZO bylo seznámeno s rozhodnutím o přidělení dotace č.1210600060 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR sídlo: Kaplanova 1931/1 Praha 11 a obcí Kubova Hut´ na akci „Vodovod Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů „ /5pro/

  9. ZO projednalo a schválilo vstoupit do paktu starostů na primátorů-Evropa zintenzivnění opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu /5pro/

  10. ZO schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru reg.č. 99030110379 (posunutí čerpání) – úvěr na stavbu sociálního bydlení

Vyvěšeno dne : 8.4.2022

č.j.

Svěšeno dne :23.4.2022
…………………………………… ……………………………….

starosta místostarosta


Originál zápisu je uložen na Obecním úřadě a je k nahlédnutí všem obyvatelům i majitelům nemovitostí v obci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ